Klachtenprocedure ''Stal Marleen van Slooten 

Na het indienen van een klacht wordt de volgende procedure gestart:
1. Ontvangst klacht door klachtenfunctionaris. Lianne Sikkens (SKJ geregistreerd)  is de klachtenfunctionaris bij ''Stal Marleen van Slooten''. 
2. Eerste beoordeling klacht;
3. De klacht wordt geregistreerd in daarvoor bestemde Excel en in behandeling
genomen;
4. De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht;
5. Binnen drie werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen
met de klager;
6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de indiener kiest de
klachtenfunctionaris voor bemiddeling of directe voordracht voor de
commissie;
De klachtencommissie bestaat uit: 
- Klachten functionaris: Lianne Sikkens 
- Onafhankelijk bureau: Bureau Zandbergen te Assen meer info :  (https://www.bureauzandbergen.nl
- Vertrouwenspersoon: Dirk Wiggerlink 
Voor meer informatie over de klachtencommissie en contactgegevens , zie kopje team 
7. Indien de indiener wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de
klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd;
8. Bij de keuze voor bemiddeling worden de betrokkenen op de hoogte gebracht
van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te
doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing;
9. De indiener wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek
met de betrokkene;
10. Als de indiener tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld;
11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht
behandeld door de klachtencommissie indien de indiener besluit de klacht voor
te leggen.
12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de
klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid
en/of schadevergoeding;
13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel
aanbevelingen aan de zorgverlener;
14. De klacht is afgehandeld.

Klachtenportaal zorg 

Ook is het mogelijk om u klacht te melden bij het Klachtenportaal Zorg. 
https://klachtenportaalzorg.nl
Stal Marleen van Slooten is een aangesloten zorgaanbieder bij het klachtenportaal. 

Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan uw verwachting. Lukt het niet de klacht samen met uw zorgverlener bij Stal Marleen van Slooten naar tevredenheid op te lossen, dan staat het klachtenportaal u  graag bij. U kunt dan uw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg over de geleverde zorg. Voor meer informatie zie de link zoals hierboven vermeld.